Privacyverklaring

De Warme Bakker is een kwaliteitslabel van bloemproducent Ceres.

1. Algemeen

1.1. De website www.dewarmebakker.com  (“Website”) wordt ter beschikking gesteld door Ceres nv met maatschappelijke zetel te Vilvoordselaan 300, 1130 Brussel  en met ondernemingsnummer BE 0438 953 506

1.2. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Daarom garanderen we u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1.3. De huidige privacyverklaring voor de Website ("Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Cookieverklaring”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Ceres de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.4. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website:
- Voornaam, Familienaam, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, taal, contactpersoon binnen Ceres, firmanaam, adres, postcode, gemeente, land, btw-nummer, website, toegangsgegevens, aankopen jonger dan 6 maanden, persoonlijke voorkeuren, vragen, schadeclaims …

Deze gegevens worden louter verzameld voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (b.v. contact-aanvraag, inschrijving nieuwsbrief, registratie Cerexclusief, bestelling … ).

De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden behoudens aan betrokken transportfirma’s.

Ze zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2. Daar waar u Ceres de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor directmarketing-doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt.

U kunt Ceres echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door uw e-mailvoorkeuren via de link onderaan in de mails te wijzigen, of door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.1. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn ze eveneens verplicht de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

5.1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek. Die laten ons toe om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookieverklaring” , die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites

6.1. Onze Website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt alleen voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites raden wij u aan altijd de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen, noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking wordt gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is Ceres enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

7. Wijzigingen

7.1. Ceres behoudt altijd het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in oktober 2018.

8. Heeft u nog andere vragen?

8.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot uw gekozen contactpersoon binnen Ceres of tot info@ceres.be.